Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

FEN VE TEKNOLOJİ

AMACIMIZ

•  Fen eğitimini, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
•  Öğrenmeyi, bireyin kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
•  Eğitim ortamını, bireyin "yaparak, yaşayarak öğrenme"sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
•  Fen bilimlerine ilgi uyandırmayı ve öğrencileri bir üst öğretim kurumuna hazırlamak

HEDEFİMİZ

•  Bilimsel düşünceye temel oluşturan gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri kazanma
•  Karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle çözülebileceğini fark etme,
•  Bilim ve teknolojideki gelişmelere merak ve ilgi uyandırarak bilgi sahibi yapma, yaptıkları uygulamaları günlük yaşamlarına yansıtma,
•  Bilgiye ulaşma, analiz edebilme, bilgilerden yaratıcı yönleri geliştirerek yararlanabilme, doğru kararlar verebilme, öğrenme yollarını öğrenme, ezbere dayalı bilgiden kaçınma
•  Çevreyi ve doğal kaynakları tanıma, sevme, koruma ve iyileştirme bilinci kazanma,
•  Edinilen bilgileri ve bulguları başkalarıyla paylaşabilen, ortak çalışmaya yatkın bireyler haline gelme,
•  Doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın çeşitliliğini ve birbirleriyle ilişkilerini kavrama
•  Laboratuarda pratik beceriler kazanma

Her ünite başlangıcında;

Öğrencilerin bilişsel giriş davranışları kontrol edilir. Bu amaçla, her ünite için belirlenen önkoşul bilgi ve becerilerin, öğrenciler tarafından önceden kazanılıp kazanılmadığı belirlenir. Eksikler giderilmeden yeni bir üniteye başlanmaz.

Üniteye/konuya karşı öğrencilerin ilgileri çekilir ve konuya motive edilirler. Konuların gerçek yaşamla ilgisi kurulur. Öğrenciler, hedef davranışlara yönlendirilirken "özendirme" temel ilke olarak alınır.

Öğretmenler, öğretim sürecini yönlendirir, öğrencilerin öğrenmelerine  rehberlik ederler ve öğrenci merkezli yöntemler uygularlar. Böylece öğrencilerin öğretim sürecine etkin olarak katılmaları sağlanır.
Öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerini kullanabilmelerine, yaşama geçirebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir.

Öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, sınıf içinde, uygulanacak yöntem ve teknikler belirlenir.

Öğretim esnasında kazandırılacak hedef davranışlar tek tek ele alınarak işlenir.

Öğrencilerin anlamalarını ve algılamalarını sağlamak için öğretim ortamında eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, projeksiyon, video vb.) yararlanılır.
Her ünitenin sonunda izleme testi yapılır. İzleme testi sonuçlarına göre, ulaşılamayan hedef davranışlara ulaşılamama nedenleri belirlenerek eksikleri gidermek için önlemler alınır. Öğrencilerin öğrenme eksikleri giderilir, eksikler giderilmeden yeni üniteye başlanmaz.

Bir dönemin sonunda ise öğrenmeleri değerlendirmek amacıyla Dört Renk Kazanım Değerlendirme ve Okul Genel Değerlendirme sınavları yapılır.